Dinolandia i Ogród Jana Pawła II w dalszej części niniejszego Regulaminu zwane są Obiektem/Obiektami.

Wszystkie osoby wchodzące do Obiektu/Obiektów mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 1. Na terenie Obiektu/Obiektów mogą przebywać osoby z ważnymi biletami wstępu. Wstęp odbywa się na podstawie określonego biletu wstępu według cennika znajdującego się przed kasami Obiektów lub na stronach internetowych dinolandia.pl/cennik oraz www.ogrodjp2.pl/cennik. W przypadku zakupu biletów wstępu, które tego wymagają, należy okazać odpowiedni dokument tożsamości.
 2. Bilet wstępu do Obiektu/Obiektów jest jednodniowy i ma formę papierową.
 3. Z jednego biletu może korzystać tylko jedna osoba – niedozwolone jest odstępowanie biletu osobie drugiej.
 4. Niewykorzystanie biletu wstępu do Obiektu/Obiektów w określonym terminie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 5. Nieskorzystanie z atrakcji znajdującej się na terenie Obiektu/Obiektów w ramach biletu wstępu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 6. Dni i godziny otwarcia Obiektów podane są na stronach internetowych dinolandia.pl/godziny-otwarcia oraz www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia oraz na tablicach znajdujących się przed kasami Obiektów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu godzin otwarcia lub zamknięcia Obiektu/Obiektów bez podania przyczyny, za uprzednim poinformowaniem Gości. Zmiana harmonogramu nie może nastąpić w trakcie korzystania z atrakcji, za wyjątkiem sytuacji nagłych, będących wynikiem siły wyższej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 7. Lista atrakcji w ramach biletu wstępu do Obiektu/Obiektów oraz atrakcji dodatkowo płatnych znajduje się na stronach internetowych dinolandia.pl/atrakcje oraz www.ogrodjp2.pl i na tablicach umieszczonych przed kasami Obiektów.
 8. Korzystanie z atrakcji w ramach biletu wstępu jest nielimitowane.
 9. Wstęp do Obiektu/Obiektów oraz korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni ponoszą pełną odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez osoby będące pod ich opieką.
 10. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia na terenie Obiektu/Obiektów posiadają odgórnie ustalone parametry dla korzystających z nich osób (takich jak wiek, wzrost itp.) Obsługa urządzeń może odmówić skorzystania z danego urządzenia lub atrakcji osobie, która ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z danej atrakcji lub urządzenia lub nie spełnia ograniczeń wiekowych, wzrostowych itp. Ograniczenia wiekowe są bezwzględnie przestrzegane.
 11. W sytuacji przerwy w funkcjonowaniu Obiektu/Obiektów z przyczyn wynikających
  z działania siły wyższej lub z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Gościom ceny zakupu biletu.
 12. Korzystając z atrakcji należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, Regulaminów i informacji udzielanych przez obsługę. Obsługa Obiektu/Obiektów ma prawo odmówić korzystania z urządzeń lunaparkowych osobie nietrzeźwej oraz osobie zachowującej się agresywnie lub wulgarnie. Obsługa ma również prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobom niestosującym się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń (dostępnych u obsługi urządzeń).
 14. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Obiektów.
 15. Obiekt/Obiekty organizują różne akcje promocyjne. Każda z nich regulowana jest odpowiednim Regulaminem. Nieprzestrzeganie założeń Regulaminu poszczególnej akcji promocyjnej uniemożliwia udział w akcji.
 16. Osoba przebywająca w Obiekcie/Obiektach ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy i z winy osób będących pod jej opieką.
 17. Osoby wchodzące na teren Obieltu/Obiektów wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Obiekcie/Obiektach dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie
  w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Obiektu/Obiektów, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 18. Reklamacje i skargi prosimy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres: marketing@dinolandia.pl. Formularz reklamacyjny lub formularz skargi za pośrednictwem, którego można zgłosić reklamację lub skargę można pobrać w Biurze Obsługi Klienta. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowej rzeczy (biletu wstępu), opis reklamacji na formularzu lub elektronicznie (mail). Informacja o rozpatrzeniu reklamacji lub skargi zostanie przekazana osobie reklamującej w postaci elektronicznej (wiadomość e-mail) lub w formie pisemnej na podany przez reklamującego adres. W terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji lub skargi zostanie przekazana informacja o jej rozpatrzeniu osobie zainteresowanej.
 19. Goście kupujący bilet wstępu do Obiektu/Obiektów nie mogą rościć prawa do zakupu biletu spacerowego w dni, w których bilet spacerowy nie obowiązuje. Harmonogram otwarcia Obiektu/Obiektów znajduje się na stronach internetowych dinolandia.pl/godziny-otwarcia oraz www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia.
 20. Rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Obiektu/Obiektów zostaną przekazane do Biura Obsługi Klienta, gdzie mogą zostać odebrane przez ich właścicieli w terminie miesiąca. Po upływie oznaczonego terminu rzeczy przekazywane są do Biura Rzeczy Znalezionych.
 21. Osobom przebywającym na terenie Obiektu/Obiektów zabrania się:

– powodowania sytuacji, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu innych osób,

– korzystania ze znajdujących się na terenie Obiektu/Obiektów atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach korzystania z poszczególnych urządzeń,

– biegania po terenie Obiektu/Obiektów oraz hałasowania, wspinania się na balustrady, siadania na ogrodzeniu, chodzenia po kaskadach wodnych, strumykach, sadzawkach, oczkach wodnych, ozdobnych głazach, ogrodzonych terenach zielonych,

– wchodzenia na elementy konstrukcyjne nie przeznaczone ku temu, wspinania się
na modele oraz dotykania modeli,

– niszczenia i uszkadzania wyposażenia, nieobyczajnego zachowania, jak również zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite i obraźliwe,

– spożywania napojów alkoholowych poza obszarami wyznaczonymi do tego,

– wnoszenia napojów alkoholowych z zewnątrz,

– wnoszenia na teren Obiektu/Obiektów przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,

– wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników
z gazem, broni palnej i gazowej,

– wprowadzania zwierząt,

– wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

– palenia tytoniu poza wyznaczonym do tego terenem,

– ze względów bezpieczeństwa – żucia gumy podczas korzystania z urządzeń wprawianych
w ruch.

 1. Na zewnątrz i wewnątrz Obiektu/Obiektów obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
 2. Właściciele Obiektu/Obiektów nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminów korzystania z poszczególnych urządzeń, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 3. Obiekty zastrzegają sobie prawo do zmian powyższego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uznają to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości odwiedzających Obiekt/Obiekty.
 4. Osoby, które w rażący sposób naruszą niniejszy Regulamin zostaną poproszone
  o opuszczenie Obiektu/Obiektów bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 5. W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych Klientów
 6. Chęć skorzystania z usług Obiektu/Obiektów  wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zgłaszanego dziecka, będącego uczestnikiem zabawy. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia, usunięcia, sprostowania, przeniesienia
oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne,  z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy (skorzystania z usług Obiektu/Obiektów) konieczne jest jednak ustalenie chociażby strony umowy, wobec czego konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usług.

Wstęp na teren Obiektu/Obiektów jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.