Dinolandia a zahrada Jana Pavla II. se dále označují jako zařízení.

Všechny osoby vstupující do zařízení jsou povinny seznámit se s těmito předpisy.

 1. Do areálu (areálů) je povolen vstup osobám s platnou vstupenkou. Vstupné je na základě konkrétní vstupenky podle ceníku, který je k dispozici před pokladnami zařízení nebo na internetových stránkách dinolandia.co.uk/price list a www.ogrodjp2.pl/cennik. Pokud si zakoupíte vstupenky, které to vyžadují, musíte se prokázat příslušným dokladem totožnosti.
 2. Vstupenka do zařízení je jednodenní a má papírovou podobu.
 3. Jednu jízdenku může použít pouze jedna osoba – není dovoleno ji přenechat jiné osobě.
 4. Nevyužití vstupenky do zařízení do stanoveného data nezakládá žádný nárok.
 5. Nevyužití atrakce, která se nachází v zařízení(ch) v rámci vstupenky, nezakládá nárok na odškodnění.
 6. Otevírací dny a časy zařízení jsou uvedeny na internetových stránkách dinolandia.co.uk/opening-hours a www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia a na vývěskách před pokladnami zařízení. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu nebo uzavřít místo(a) konání bez udání důvodu a s předchozím upozorněním pro hosty. Časový rozvrh nelze v průběhu atrakce měnit, s výjimkou mimořádných situací, zásahu vyšší moci nebo nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Seznam atrakcí, které jsou součástí vstupenky do zařízení, a atrakcí za příplatek najdete na internetových stránkách dinolandia.pl/atrakcje a www.ogrodjp2.pl a na tabulích umístěných před pokladnami zařízení.
 8. Využití atrakcí v rámci vstupenky je neomezené.
 9. Vstup do zařízení a využívání atrakcí, které jsou v nich k dispozici, pro děti a mládež mladší 13 let musí být pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče nebo opatrovníci dospělých osob jsou plně odpovědní za škody způsobené osobami v jejich péči.
 10. V zájmu zachování bezpečnosti mají zařízení v zařízení/atrakce předem stanovené parametry pro osoby, které je využívají (např. věk, výška atd.) Personál zařízení může odmítnout použití určitého zařízení nebo atrakce osobě, která z objektivních důvodů nemůže sama plně využívat atrakci nebo zařízení nebo která nesplňuje věková, výšková atd. omezení. Věková omezení jsou přísně dodržována.
 11. V případě přerušení provozu zařízení z důvodů vyplývajících z
  z důvodu vyšší moci nebo z viny pořadatele, je pořadatel povinen vrátit hostovi kupní cenu vstupenky.
 12. Při používání atrakcí je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, předpisy a informace poskytnuté personálem. Zaměstnanci zařízení/úřadu mají právo odmítnout použití zařízení lunaparku osobě, která je pod vlivem alkoholu, a osobě, která se chová agresivně nebo vulgárně. Personál má rovněž právo odmítnout vstup na atrakci těm, kteří nedodržují tato pravidla a předpisy.
 13. Pro využívání některých atrakcí je nutné vyplnit příslušná prohlášení (k dispozici u personálu zařízení).
 14. Atrakce jsou otevřeny pouze během otevírací doby zařízení.
 15. Zařízení organizují různé propagační aktivity. Každá z nich se řídí příslušnými nařízeními. Nedodržení podmínek individuální propagační akce znemožňuje účast na akci.
 16. Osoba ubytovaná v zařízení (zařízeních) nese plnou odpovědnost za veškeré škody a zničení majetku, které způsobí ona sama a osoby, které jsou v její péči.
 17. Osoby vstupující do zařízení/objektů dávají souhlas (a v zákonem stanovených případech jej dává příslušná oprávněná osoba, např. zákonný zástupce) s bezplatným užitím a šířením jejich podobizny, zaznamenané během jejich pobytu v zařízení/objektech, pro marketingové účely (§ 81 autorského zákona). Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a bez územního omezení. Souhlas se vztahuje i na šíření snímku třetími stranami.
  v rámci vysílání a veřejného předvádění marketingových materiálů, fotografií, reportáží, propagačních filmů, hudebních videoklipů, televizních pořadů a audiovizuálního vysílání a informací týkajících se akcí a činností konaných v místě (místech) konání, a to i na internetu a sociálních sítích. V souladu s čl. 81(1). 2 odst. 2 autorského zákona se nevyžaduje svolení k šíření vyobrazení osoby, která je pouhým detailem celku, jako např. shromáždění, krajina, veřejná akce.
 18. Stížnosti a podněty oznamujte na zákaznický servis nebo e-mailem na adresu: marketing@dinolandia.pl. Formulář stížnosti nebo reklamace, jehož prostřednictvím lze podat stížnost nebo reklamaci, si můžete stáhnout z oddělení služeb zákazníkům. Pro vyřízení reklamace je nutné předložit doklad o zakoupení reklamovaného předmětu (vstupenku), popis reklamace na formuláři nebo elektronicky (e-mailem). Informace o vyřízení stížnosti nebo reklamace budou stěžovateli sděleny elektronicky (e-mailem) nebo písemně na adresu, kterou stěžovatel uvedl. Do 30 dnů ode dne podání stížnosti nebo reklamace bude dotčená osoba informována o jejím vyřešení.
 19. Hosté, kteří si zakoupí vstupenku do zařízení, nemohou uplatnit nárok na zakoupení vstupenky pro pěší ve dnech, kdy vstupenka pro pěší není platná. Otevírací dobu zařízení najdete na internetových stránkách dinolandia.co.uk/opening-hours a www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia.
 20. Cennosti zanechané v zařízeních budou předány kanceláři služeb zákazníkům, kde si je jejich majitelé mohou vyzvednout do jednoho měsíce. Po uplynutí stanovené lhůty se předměty předají Úřadu pro ztráty.
 21. Osobám pobývajícím v zařízení je zakázáno:

– způsobovat situace, které mohou ohrozit bezpečnost ostatních,

– využívat atrakce a zařízení v areálu (areálech) v rozporu s jejich určením a pravidly stanovenými v těchto pravidlech a předpisech a pravidlech pro využívání jednotlivých zařízení,

– běhání po Pozemku (Pozemcích) a dělání hluku, lezení po zábradlí, sezení na plotech, chození po vodních kaskádách, potocích, rybnících, jezírkách, okrasných balvanech, oplocených zelených plochách,

– šplhání po konstrukčních prvcích, které k tomu nejsou určeny, šplhání po
na modelech a dotýkání se modelů,

– ničení a poškozování vybavení, neslušné chování, jakož i chování obecně považované za neslušné a urážlivé,

– konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazené prostory,

– přinášení alkoholických nápojů zvenčí,

– vnášet do zařízení/prostor předměty, které by mohly způsobit újmu ostatním,

– vnášení pyrotechnických výrobků, tj. petardy, rakety, ohňostroje, kontejnery
s plynem, střelnými a plynovými zbraněmi,

– zavádění zvířat,

– vstupovat do místností vyloučených z obecného přístupu,

– kouření mimo vyhrazený prostor,

– z bezpečnostních důvodů žvýkat žvýkačku při používání přístrojů s
v pohybu.

 1. Agitace je přísně zakázána vně i uvnitř zařízení.
 2. Vlastníci místa (míst) konání akce nenesou odpovědnost za nehody způsobené nedodržením těchto pravidel a předpisů, pravidel a předpisů pro používání jednotlivých zařízení, pokynů a instrukcí pověřeného personálu.
 3. Zařízení si vyhrazují právo kdykoli změnit výše uvedené podmínky, pokud to budou považovat za nezbytné nebo nutné pro zlepšení služeb poskytovaných hostům, kteří navštíví zařízení.
 4. Osoby, které hrubě poruší tato pravidla, budou vyzvány, aby
  opustit zařízení bez nároku na vrácení peněz.
 5. Po vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne … 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti s
  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označované jako RODO a zákon ze dne. 10. května 2018. o ochraně osobních údajů se sděluje, že údaje zákazníků bude zpracovávat pořadatel, který je správcem osobních údajů zákazníků.
 6. Ochota využívat zařízení znamená souhlas se zpracováním osobních údajů klienta a přihlášeného dítěte, které je účastníkem strany. Zákazník byl informován o svém právu nahlížet do svých osobních údajů a o právu na opravu, výmaz, opravu, přenos a vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
 7. Poskytování osobních údajů zákazníky není zákonnou povinností a je dobrovolné s výhradou uvedenou níže v tomto oddíle. Pro uzavření smlouvy (využití služeb zařízení) je však nutné identifikovat alespoň jednu smluvní stranu, takže důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost uzavření smlouvy a využití služeb.

Vstup do zařízení se rovná potvrzení, že jste si přečetli pravidla a předpisy, souhlasíte s jejich ustanoveními a zavazujete se je dodržovat.