Dinolandia a Záhrada Jána Pavla II. sa ďalej označujú ako zariadenie (zariadenia).

Všetky osoby vstupujúce do zariadenia(-í) sú povinné oboznámiť sa s týmito pravidlami a predpismi.

 1. Osoby s platnými vstupenkami majú vstup do areálu (areálov) povolený. Vstup je na základe osobitnej vstupenky podľa cenníka, ktorý sa nachádza pred pokladňami zariadení alebo na webových stránkach dinolandia.co.uk/price list a www.ogrodjp2.pl/cennik. Ak si zakúpite vstupenky, ktoré si to vyžadujú, musíte sa preukázať príslušným dokladom totožnosti.
 2. Vstupenka do zariadenia (zariadení) je jednodňová a má papierovú podobu.
 3. Jeden cestovný lístok môže použiť len jedna osoba – nie je povolené ho preniesť na inú osobu.
 4. Nevyužitie vstupenky do zariadenia (zariadení) do stanoveného dátumu nezakladá nárok na žiadnu reklamáciu.
 5. Nevyužitie atrakcie, ktorá sa nachádza v zariadení(-ach) v rámci vstupenky, nezakladá žiadny nárok.
 6. Otváracie dni a časy zariadení sú uvedené na webových stránkach https://www.dinolandia.pl/sk/otvaracie-hodiny-dinolandie/ a www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia, ako aj na tabuliach pred pokladňami zariadení. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť otváracie hodiny alebo zatvoriť miesto(a) konania bez udania dôvodu, pričom o tom vopred informuje hostí. Harmonogram sa nesmie meniť v priebehu atrakcie, okrem mimoriadnych prípadov, v dôsledku vyššej moci alebo nepriaznivých poveternostných podmienok.
 7. Zoznam atrakcií, ktoré sú súčasťou vstupenky do zariadenia(-í), a atrakcií za príplatok nájdete na webových stránkach https://www.dinolandia.pl/sk/atrakcie-v-dinolandii/ a www.ogrodjp2.pl a na tabuliach umiestnených pred pokladňami zariadení.
 8. Využívanie atrakcií v rámci vstupenky je neobmedzené.
 9. Vstup do zariadenia (zariadení) a využívanie atrakcií, ktoré sú v ňom k dispozícii, pre deti a mládež mladšie ako 13 rokov musí byť len pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu. Rodičia alebo opatrovníci dospelých sú plne zodpovední za škody spôsobené osobami, ktoré sú v ich starostlivosti.
 10. V záujme zachovania bezpečnosti majú zariadenia v zariadení/atrakcie vopred stanovené parametre pre osoby, ktoré ich využívajú (napr. vek, výška atď.) Personál zariadenia môže odmietnuť použitie konkrétneho zariadenia alebo atrakcie osobe, ktorá z objektívnych dôvodov nemôže sama plne využívať atrakciu alebo zariadenie alebo ktorá nespĺňa vekové, výškové atď. obmedzenia. Vekové obmedzenia sa prísne dodržiavajú.
 11. V prípade prerušenia prevádzky zariadenia(-í) z dôvodov na strane
  z dôvodu vyššej moci alebo zavinenia organizátora, je organizátor povinný vrátiť hosťovi kúpnu cenu vstupenky.
 12. Pri používaní atrakcií je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá, predpisy a informácie poskytnuté personálom. Zamestnanci zariadenia/kancelárie majú právo odmietnuť použitie zariadení lunaparku osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu, a osobe, ktorá sa správa agresívne alebo vulgárne. Personál má tiež právo odmietnuť vstup na atrakciu tým, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá a predpisy.
 13. Používanie niektorých atrakcií si vyžaduje vyplnenie príslušných vyhlásení (k dispozícii u personálu zariadenia).
 14. Atrakcie sú otvorené len počas otváracích hodín zariadení.
 15. Zariadenia organizujú rôzne propagačné aktivity. Každý z nich sa riadi príslušnými nariadeniami. Nedodržanie podmienok individuálnej propagačnej akcie znemožňuje účasť na akcii.
 16. Osoba ubytovaná v zariadení(-iach) je plne zodpovedná za všetky škody a zničenie majetku, ktoré spôsobí ona sama a osoby, ktoré sú v jej starostlivosti.
 17. Osoby vstupujúce do zariadenia/objektov dávajú súhlas (a v zákonom stanovených prípadoch ho dáva príslušná oprávnená osoba, napr. zákonný zástupca) s bezplatným použitím a šírením ich podobizne zaznamenanej počas ich pobytu v zariadení/objektoch na marketingové účely (článok 81 autorského zákona). Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a bez územného obmedzenia. Súhlas sa vzťahuje aj na šírenie snímky tretími stranami
  v rámci vysielania a verejného predvádzania marketingových materiálov, fotografií, reportáží, propagačných filmov, hudobných videoklipov, televíznych programov a audiovizuálnych vysielaní a informácií týkajúcich sa podujatí a činností, ktoré sa konajú v mieste (miestach) konania, a to aj na internete a sociálnych sieťach. V súlade s čl. 81(1). 2 ods. 2 autorského zákona sa povolenie nevyžaduje na šírenie vyobrazenia osoby, ktorá je len detailom celku, ako napr. zhromaždenie, krajina, verejné podujatie.
 18. Sťažnosti a podnety nahlasujte zákazníckemu servisu alebo e-mailom na adresu: marketing@dinolandia.pl. Formulár na podanie sťažnosti alebo reklamácie, prostredníctvom ktorého možno podať sťažnosť alebo reklamáciu, si môžete stiahnuť z oddelenia služieb zákazníkom. Na vybavenie reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe reklamovaného predmetu (vstupenka), popis reklamácie vo formulári alebo elektronicky (e-mail). Informácie o vybavovaní sťažnosti alebo reklamácie sa sťažovateľovi oznámia elektronicky (e-mailom) alebo písomne na adresu, ktorú sťažovateľ uviedol. Do 30 dní odo dňa podania sťažnosti alebo sťažnosti bude dotknutá osoba informovaná o jej riešení.
 19. Hostia, ktorí si zakúpia vstupenku do zariadenia (zariadení), si nemôžu uplatniť právo na zakúpenie vstupenky na prechádzku v dňoch, keď vstupenka na prechádzku nie je platná. Otváracie hodiny zariadenia(-í) nájdete na webových stránkach https://www.dinolandia.pl/sk/otvaracie-hodiny-dinolandie/ a www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia.
 20. Cennosti ponechané v zariadení (zariadeniach) sa odovzdajú kancelárii služieb zákazníkom, kde si ich majitelia môžu vyzdvihnúť do jedného mesiaca. Po uplynutí stanovenej lehoty sa predmety odovzdajú Úradu pre stratené veci.
 21. Osobám, ktoré sa zdržiavajú v zariadení(-iach), sa zakazuje:

– spôsobovať situácie, ktoré môžu poškodiť bezpečnosť ostatných,

– používať atrakcie a zariadenia na mieste (miestach) v rozpore s ich určením a pravidlami stanovenými v týchto pravidlách a predpisoch a v pravidlách a predpisoch pre používanie jednotlivých zariadení,

– behanie po Pozemku(och) a robenie hluku, lezenie po zábradlí, sedenie na plotoch, chodenie po vodných kaskádach, potokoch, rybníkoch, jazierkach, okrasných balvanoch, oplotených zelených plochách,

– lezenie po konštrukčných prvkoch, ktoré nie sú na tento účel určené, lezenie
na modely a dotýkanie sa modelov,

– ničenie a poškodzovanie zariadenia, neslušné správanie, ako aj správanie všeobecne považované za neslušné a urážlivé,

– konzumácia alkoholických nápojov mimo určených priestorov,

– prinášanie alkoholických nápojov zvonku,

– vnášať do zariadenia/priestoru predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu iným osobám,

– vnášanie pyrotechnických výrobkov, t. j. petardy, rakety, ohňostroje, kontajnery
s plynom, strelnými a plynovými zbraňami,

– zavedenie zvierat,

– vstupovať do miestností vylúčených zo všeobecného prístupu,

– fajčenie mimo vyhradeného priestoru,

– z bezpečnostných dôvodov žuť žuvačku pri používaní prístrojov s
v pohybe.

 1. Agitácia je prísne zakázaná mimo a vo vnútri zariadenia (zariadení).
 2. Majitelia miesta (miest) nezodpovedajú za nehody spôsobené nedodržaním týchto pravidiel a predpisov, pravidiel a predpisov pre používanie jednotlivých zariadení, pokynov a inštrukcií oprávneného personálu.
 3. Zariadenia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť a doplniť vyššie uvedené podmienky, ak to považujú za potrebné alebo nevyhnutné na zlepšenie služieb pre hostí, ktorí navštívia zariadenie (zariadenia).
 4. Osoby, ktoré hrubo porušujú tieto pravidlá, budú vyzvané, aby
  opustiť zariadenie(-a) bez nároku na vrátenie peňazí.
 5. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z … 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb v súvislosti s
  so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), označované ako RODO a zákon zo dňa. 10. mája 2018. o ochrane osobných údajov sa informuje, že údaje Zákazníkov bude spracúvať Organizátor, ktorý je správcom osobných údajov Zákazníkov.
 6. Ochota využívať zariadenie(-ia) znamená súhlas so spracovaním osobných údajov klienta a prihláseného dieťaťa, ktoré je účastníkom strany. Zákazník bol informovaný o svojom práve nahliadnuť do svojich osobných údajov a o práve na opravu, vymazanie, opravu, prenos a namietanie proti spracovaniu osobných údajov.
 7. Poskytovanie osobných údajov zákazníkmi nie je zákonnou povinnosťou a je dobrovoľné, s výhradou výhrad uvedených nižšie v tejto časti. Na uzavretie zmluvy (využitie služieb zariadenia(-í)) je však potrebné identifikovať aspoň jednu zmluvnú stranu, takže dôsledkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavrieť zmluvu a využiť služby.

Vstup do zariadenia(-í) sa rovná potvrdeniu, že ste si prečítali pravidlá a predpisy, súhlasíte s ich ustanoveniami a zaväzujete sa ich dodržiavať.