PRÁVNE INFORMÁCIE

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana informácií týkajúcich sa používateľov našich služieb je pre nás mimoriadne dôležitá, a preto vynakladáme maximálne úsilie na to, aby ste sa pri používaní našich webových stránok cítili bezpečne, keď nám zveríte svoje osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady a rozsah nášho spracovania vašich osobných údajov, vaše práva a naše povinnosti ako správcu údajov.

Používame najmodernejšie technické opatrenia a organizačné riešenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov a ich ochrany pred neoprávneným prístupom.

Cookies

Webová stránka používa súbory “cookie”. Predstavujú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na použitie na webovej lokalite. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dĺžku ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo. Informácie zaznamenané v súboroch cookie sa okrem iného používajú na na reklamné a štatistické účely a na prispôsobenie našich služieb vašim individuálnym potrebám. Nastavenia súborov cookie môžete zmeniť vo svojom prehliadači. Ak tieto nastavenia ponecháte nezmenené, súbory cookie sa budú ukladať vo vašom zariadení. Zmena nastavení súborov cookie môže obmedziť funkčnosť webovej lokality.

Správca údajov

V súlade s čl. 13 ods. 1-2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Dz.Urz. EÚ L 119, s.1) – RODO – informujeme vás, že:

Správcom vašich údajov je spoločnosť AS INVEST Sp. z o.o. so sídlom v Andrychowe, ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom Krakov-Śródmieście, XII. hospodárskym oddelením Národného súdneho registra pod číslom 0000210075, ktorá má daňové identifikačné číslo NIP 5512370671 a štatistické číslo REGON 356832259.

V záležitostiach týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke (https:// www.dinolandia.pl/kontakt) alebo e-mailom: marketing@dinolandia.pl, na čísle +33 870 31 13 alebo písomne na adresu nášho sídla.

Ciele a základ spracovania

Ako správca budeme spracovávať vaše údaje:

– na marketingové účely na základe vášho súhlasu – v súlade s čl. 6 ods. 1(a) RODO

– na analytické účely, vrátane najmä lepšieho prispôsobenia našich služieb potrebám našich zákazníkov, celkovej optimalizácie našich produktov, optimalizácie procesov našich služieb, budovania poznatkov o našich zákazníkoch, čo je realizácia nášho oprávneného záujmu v tejto oblasti – podľa čl. 6 ods. 1f) RODO;

– aby sme vám mohli priamo ponúkať produkty a služby (priamy marketing), vrátane ich prispôsobenia vašim potrebám, t. j. profilovanie, ktoré je realizáciou nášho oprávneného záujmu – podľa čl. 6 ods. 1f) RODO,

– na účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy vrátane zasielania faktúr a účtovných vyrovnaní.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ale odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov opísaných vyššie. Vaše údaje prestaneme spracúvať na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie vašich údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak vaše údaje nie sú potrebné na to, aby sme mohli prípadne preukázať, uplatniť alebo obhájiť nároky.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu. Ak toto právo využijete – prestaneme vaše údaje na tento účel spracúvať.

Obdobie uchovávania údajov

Údaje spracúvané na účely priameho marketingu našich produktov a služieb môžeme spracúvať dovtedy, kým nevznesiete námietku proti ich spracúvaniu na tento účel alebo kým nezistíme, že sa stali neaktuálnymi.

Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, uchovávame zmluvné osobné údaje 10 rokov v prípade fyzických osôb a 5 rokov v prípade právnických osôb.

Údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu sa budú uchovávať až do odvolania súhlasu.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené:

subjektom našej skupiny; našim partnerom, t. j. spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme prostredníctvom spájania produktov alebo služieb atď.

Subjektom, ktoré spracúvajú údaje v našom mene:

– reklamným a marketingovým agentúram a sprostredkovateľom, ktorí predávajú naše služby alebo organizujú marketingové kampane;

– prevádzku našich systémov IKT;

– subjektom, ktoré nám poskytujú poradenské, konzultačné, audítorské služby, právnu pomoc;

– iným prevádzkovateľom, ktorí spracúvajú údaje vo vlastnom mene:

○ poštovým alebo kuriérskym operátorom;

○ subjektom vykonávajúcim platobné činnosti (banky, platobné inštitúcie a finančné inštitúcie);

○ subjektom spolupracujúcim na propagačných kampaniach, vernostnom programe, marketingovom programe (automatizovaný marketing, vernostný program).

Práva dotknutých osôb

V súlade s RODO máte nárok na:

– Právo na prístup k vašim údajom a na získanie ich kópie;

– Právo na opravu (zmenu) vašich údajov;

– Právo na vymazanie, obmedzenie spracovania údajov;

– Právo namietať proti spracovaniu;

– právo na prenosnosť údajov;

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Informácie o požiadavkách na údaje/objemnosť

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale napriek tomu nevyhnutné na poskytovanie služieb alebo uzatvorenie zmluvy.

Automatizované rozhodovanie

V procese [napr. analýzy preferencií/vykonávania zmluvy] prijímame rozhodnutia automatizovaným spôsobom vrátane profilovania na základe údajov týkajúcich sa napr. dĺžku času stráveného na každej karte stránky, výšku zadanej objednávky. Tieto rozhodnutia sa robia úplne automaticky na základe skórovacích modelov, štatistických analýz atď. Rozhodnutia prijaté týmto automatizovaným spôsobom ovplyvňujú napríklad našu ponuku, zavedenie nových funkcií, riešení na našej webovej stránke, spôsob prezentácie našej ponuky atď.

Profilovanie znamená spracovanie osobných údajov, ktoré zahŕňa použitie vašich osobných údajov na vyhodnotenie určitých vašich charakteristík, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa vašich osobných preferencií, záujmov alebo spoľahlivosti.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému spracovaniu (napr. profilovaniu), ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje, ale napriek tomu používame súbory cookie a iné systémy, ktoré zaznamenávajú návštevnosť našich webových stránok.

Automatizované rozhodovanie na marketingové účely, napr. zasielanie personalizovaných oznámení] je založené na súhlase, ktorý ste udelili.