PRÁVNÍ INFORMACE

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana informací týkajících se uživatelů našich webových stránek je pro nás nesmírně důležitá, a proto vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že se při používání našich webových stránek budete cítit bezpečně, když nám svěříte své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady a rozsah našeho zpracování vašich osobních údajů, vaše práva a naše povinnosti jako správce údajů.

Používáme nejmodernější technická opatření a organizační řešení, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a zabezpečili je proti neoprávněnému přístupu.

Soubory cookie

Webové stránky používají “cookies”. Jedná se o data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název výchozí webové stránky, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečné číslo. Informace zaznamenané v souborech cookie se používají mimo jiné k těmto účelům pro reklamní a statistické účely a pro přizpůsobení našich služeb vašim individuálním potřebám. Nastavení souborů cookie můžete změnit ve svém prohlížeči. Pokud ponecháte tato nastavení beze změny, budou se soubory cookie ukládat do vašeho zařízení. Změna nastavení souborů cookie může omezit funkčnost webových stránek.

Správce údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1-2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Dz.Urz. EU L 119, s.1) – RODO – informujeme vás, že:

Správcem vašich údajů je společnost AS INVEST Sp. z o.o. se sídlem v Andrychówě, ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście, XII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000210075, s daňovým identifikačním číslem NIP 5512370671 a statistickým číslem REGON 356832259.

V záležitostech týkajících se ochrany vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách (https:// www.dinolandia.pl/kontakt) nebo na e-mail: marketing@dinolandia.pl, na čísle +33 870 31 13 nebo písemně na adresu našeho sídla.

Cíle a základ zpracování

Jako správce budeme zpracovávat vaše údaje:

– pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu – v souladu s čl. 6 odst. 1(a) RODO

– pro analytické účely, včetně zejména lepšího přizpůsobení našich služeb potřebám našich zákazníků, celkové optimalizace našich produktů, optimalizace našich procesů poskytování služeb, budování znalostí o našich zákaznících, což je realizace našeho oprávněného zájmu v této oblasti – podle čl. 6 odst. 1f) RODO;

– abychom vám mohli přímo nabízet produkty a služby (přímý marketing), včetně jejich přizpůsobení vašim potřebám, tj. profilování, které je výkonem našeho oprávněného zájmu – podle čl. 6 odst. 1f) RODO,

– za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně zasílání faktur a účetních úhrad.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ale odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti výše popsanému zpracování vašich údajů. Vaše údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud vaše údaje nejsou nezbytné k tomu, abychom mohli případně prokázat, uplatnit nebo obhájit nárok.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte – přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

Doba uchovávání údajů

Údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb můžeme zpracovávat, dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování za tímto účelem nebo dokud nezjistíme, že jsou již zastaralé.

V případě uzavření smlouvy uchováváme smluvní osobní údaje po dobu 10 let v případě fyzických osob a 5 let v případě právnických osob.

Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou uchovávány až do odvolání souhlasu.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny:

subjektům naší skupiny; našim partnerům, tj. společnostem, se kterými spolupracujeme prostřednictvím sdružování produktů nebo služeb atd.

subjektům, které zpracovávají údaje naším jménem:

– reklamním a marketingovým agenturám a zprostředkovatelům, kteří prodávají naše služby nebo organizují marketingové kampaně;

– provozování našich systémů ICT;

– subjektům, které nám poskytují poradenské, konzultační, auditorské služby, právní pomoc;

– další správci údajů, kteří údaje zpracovávají svým jménem:

○ poštovním nebo kurýrním operátorům;

○ subjektům provádějícím platební styk (banky, platební instituce a finanční instituce);

○ subjektům spolupracujícím na propagačních kampaních, věrnostním programu, marketingovém programu (automatizovaný marketing, věrnostní program).

Práva subjektů údajů

V souladu s RODO máte nárok na:

– Právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopii;

– Právo na opravu (změnu) vašich údajů;

– Právo na výmaz, omezení zpracování údajů;

– Právo vznést námitku proti zpracování;

– právo na přenositelnost údajů;

– právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Informace o požadavcích na údaje / dobrovolnost

Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro poskytování služeb nebo uzavření smlouvy.

Automatizované rozhodování

Při tomto procesu [např. analýza preferencí/plnění smlouvy] rozhodujeme automatizovaně, včetně profilování, na základě údajů týkajících se např. dobu strávenou na jednotlivých kartách stránek, výši zadané objednávky. Tato rozhodnutí jsou prováděna zcela automaticky na základě skórovacích modelů, statistických analýz atd. Rozhodnutí učiněná tímto automatizovaným způsobem ovlivňují například naši nabídku, zavádění nových funkcí, řešení na našich webových stránkách, způsob prezentace naší nabídky atd.

Profilováním se rozumí zpracování osobních údajů, které zahrnuje použití vašich osobních údajů k vyhodnocení určitých vašich charakteristik, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se vašich osobních preferencí, zájmů nebo spolehlivosti.

Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému zpracování (např. profilování), které by pro vás mělo právní účinky nebo vás podobně významně ovlivňovalo, ale přesto používáme soubory cookie a další systémy, které zaznamenávají provoz na našich webových stránkách.

Automatizované rozhodování pro marketingové účely, např. zasílání personalizovaných oznámení] je založeno na souhlasu, který jste udělili.