I. Słownik

 1. Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieosiągnięcia pełnoletniości, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Sprzedawca (Usługodawca) – AS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000210075, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5512370671 oraz numer statystyczny REGON 356832259, adres elektroniczny: bilety@dinolandia.pl,
  tel.: +48 33 870 31 13.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Park Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie oraz Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie.
 5. Bilet elektroniczny (Bilet) – potwierdzenie zawarcia umowy wstępu do Parku i/lub Parków ze Sprzedawcą, upoważniający do wstępu do Parku i/lub Parków w określonym na Bilecie elektronicznym terminie, oraz dający możliwość korzystania z infrastruktury Parku i/lub Parków – z atrakcji/urządzeń tam znajdujących się, z odpłatnych usług świadczonych (sprzedawanych towarów) na terenie Parku i/lub Parków (usługi restauracyjne/sprzedaż towarów) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia (dalej zwane: wstęp do Parku i/lub Parków). Bilet elektroniczny uprawnia do jednodniowego skorzystania ze wstępu do Parku i/lub Parków, chyba że inaczej na nim zaznaczono. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać ze wstępu do Parku i/lub Parków, Bilet upoważnia do wstępu jedną osobę, która może skorzystać z danego rodzaju Biletu. Bilet on-line należy okazać obsłudze w kasie Parku.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów elektronicznych.
 7. Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujące się w Serwisie internetowym.
 8. Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie www.dinolandia.pl, za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną,
  a Klient może z nich korzystać.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego do Parku i/lub Parków.
 2. Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.
 3. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Informacje podane na stronach internetowych w domenie www.dinolandia.pl, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku jego sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności oraz dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia (podsumowanie) przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, iż Bilety wstępu można kupić również w kasach biletowych Parku i/lub Parków zgodnie z obowiązującym cennikiem, jednakże niektóre promocje, preferencyjne ceny (przedsprzedaż) dotyczące Biletów elektronicznych są dostępne wyłącznie poprzez zawarcie umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży.
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego m tj. bilety@dinolandia.pl
 8. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień – wstępu do Parku i/lub Parków, w terminie oznaczonym na Bilecie elektronicznym.
 9. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 10. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy/Usługodawcy, podanym w rozdziale I pkt. 2,:
  • z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne;
  • z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej;
 11. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu.
 12. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zawierania umów zakupu biletu elektronicznego

 1. Klient może zawrzeć umowę, w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Biletu elektronicznego za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Panelu sprzedaży pod adresem http://www.dinolandia.pl/bilety/ oraz dokonanie zapłaty za zamówienie w terminie określonym w pkt. 5 poniżej.
 2. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów elektronicznych dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość oraz przejść do „Kasy”, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin Parków, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.
 3. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności w polu „razem” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Jednocześnie, po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość z informacją, iż została dokonana rezerwacja Biletu(ów) wraz z terminem, w którym należy dokonać zapłaty za zamówienia.
 5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej „Przelewy 24”, należy dokonać płatności za zamówienie. Brak dokonania zapłaty wiąże się z tym, że zamówienie nie będzie dalej realizowane.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w tygodnia.
 7. Błędne wypełnienie formularza skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową pod adres bilety@dinolandia.pl.
 8. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 9. Informacja o dostępności Biletów jest zapewniana każdorazowo przy danym Bilecie w Panelu sprzedaży.
 10. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu zamówienia są oznaczone jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką”.
 11. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 04 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1544) sprzedaż biletów online, której dotyczy Regulamin, nie podlega fiskalizacji, dlatego kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

IV. Sposób i termin zapłaty

 1. Za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych – Przelewy 24, klikając w przycisk „Zapłać teraz”.
 2. Należy przygotować wszystkich niezbędne dane do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Koszty dostawy

Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy – Bilety są przesyłane w formie elektronicznej, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

VI. Faktury VAT

Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym, zwracając się o to do Biura Obsługi Klienta pod adresem mailowym bilety@dinolandia.pl.

VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: bilety@dinolandia.pl lub listownie na adres: AS INVEST Sp. z o.o.
  ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd.
 3. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać reklamację.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
 7. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

VIII. Odstąpienie od Umowy

Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia Biletu elektronicznego uprawniającego do wstępu do Parku i/lub Parków w określonym terminie jaki oznaczony zostanie na Bilecie, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.

IX. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie www.dinolandia.pl, (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu lub Biletów elektronicznych do Parku i/lub Parków, usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale X poniżej.

X. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • z dostępem do sieci Internet;
  • z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej,
  • wymagane oprogramowanie Adobe Reader lub inny czytn8iki dokumentów pdf;
  • z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.dinolandia.pl.
 3. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

XI. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych, która zostaje zakończona po przesłaniu na wskazany przez Usługobiorcę adres
  e-mailowy Biletu(ów).
 2. Możliwość korzystania z Usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Usługobiorcę Biletu lub Biletów elektronicznych, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznego, o których mowa w rozdziale X Regulaminu powyżej, uzależniona jest od złożenia zamówienia Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III.
 3. Usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Biletu lub Biletów elektronicznych następuje po zawarciu umowy sprzedaży Biletu lub Biletów elektronicznych. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Biletu lub Biletów elektronicznych do Parku i/lub Parków Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Panelu sprzedaży w domenie www.dinolandia.pl, (korzystanie ze stron internetowych) jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej w domenie www.dinolandia.pl oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AS INVEST Sp. z o.o. e-mail: marketing@dinolandia.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu świadczenia usługi sprzedaży biletu on-line.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji umowy związanej z zakupem biletu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 6. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
 7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@dinolandia.pl.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
 9. Osoba podające dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

XIII. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Siedziby Sprzedawcy.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika ochrony praw konsumentów lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronach internetowych Parku i/lub Parków. Usługobiorcy będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego Regulaminu Usługobiorca powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, Cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m. in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.